Jur.kand. Carolina Mårten

E-post: marten@humanjuristerna.com

Direkttelefon: 0709-216902


Erfarenhet: Skatteverkets utlandsavdelning, Familjens jurist AB, Humanjuristerna AB


Uppdrag: Carolina åtar sig de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom domstol som boutredningsman m.m.

Jur.kand Miriam Tallroth

 

E-post: tallroth@humanjuristerna.com


Direkttelefon: 0702-285156


Erfarenhet: Mångårig erfarenhet i förmynderskapsfrågor på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala och Stockholm.


Uppdrag: Miriam åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom domstol som boutredningsman m.m.


Håller ofta och gärna föredrag inom familjerättens område.

Jurist Robin Ernesäter

 

E-post: ernesater@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-203311

 

Erfarenhet: Erfarenhet inom kriminalvården

 

Uppdrag: Robin åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden.

Våra områden


Juridisk rådgivning
Nu kan du ringa våra medarbetare på respektive direkttelefon. Söker du inte någon speciell person så ringer ni vår växeltelefon 018-129057.

Humanjuristerna i Uppsala AB erbjuder förvaring av originaltestamente som engångskostnad och till fast pris.

Vårdnad och umgänge eller vårdnadstvist

 

I samband med separation uppkommer frågor om barns boende, umgänge samt underhåll.


Det kan vara:

Vad är barnets bästa?

Har man som separerad rätt att flytta med barn till annan ort?

Vad krävs för att växelvis boende skall fungera?

Vad krävs för ensam vårdnad?

Lyssnar rätten på ett barn?

Vad är en muntlig förberedelse i tingsrätten?

Vad innebär ett intermistiskt beslut?

Humanjuristernas Jur.kand Carolina Mårten åtar sig uppdrag som ombud i vårdnadstviser.

Äktenskapsförord

 
Innan man gifter sig eller under äktenskapet kan parterna upprätta äktenskapsförord. På vis kan parterna själva bestämma om de inte vill ha giftorätt i varandras egendom överhuvudtaget eller att endast att viss egendom ej skall omfatta av giftorätten. Genom att upprätta äktenskap kan ni själva bestämma hur just ni vill att egendomsförhållandena skall se ut i ert äktenskap dvs. vilken egendom är man skyldig att dela vid en eventuell separation. Det är viktigt att veta att äktenskapsförord inte är hugget i sten utan kan ändras om båda makarna så önskar.

Det finns dock vissa formkrav som måste iakttas. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna samt registreras hos Skatteverket.

Humanjuristerna hjälper dig att få ett korrekt äktenskapsförord och ordnar registrering hos Skatteverkets Äktenskapsregister.

Arvsrätt


Bouppteckning
 
När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det innebär att Humanjuristerna går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, i förekommande fall, den efterlevande makens / makans tillgångar och skulder.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Tänk då på att det är viktigt att rätt personer är kallade och att de kallats i god tid.

Registrerad bouppteckning behövs för att banker ska tillåta avslut av den avlidna personens konto eller era gemensamma konton.

Om tillgångarna inte räcker till begravningskostnaden kan man i vissa fall göra en s.k. ”Dödsboanmälan” istället för bouppteckning. Denna görs av kommunens socialkontor.

 
Dödsboförvaltning
 
För den som önskar så kan Humanjuristerna ta hand om hela dödsboets förvaltning dvs. ta hand om all post, säga upp döds-boets åtaganden (prenumerationer, autogiron m.m.), betala räkningar, tömma bostaden samt i samarbete med auktionsfirmor och fastighetsmäklare sälja bohag samt bostadsrätter eller fastigheter.

För dessa områden samarbetar vi med företag över hela Sverige (se Samarbetspartners).

 
Arvskifte
 
Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder beta-las och ibland en bodelning göras (makar/sambor). Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna. Dock ska framtida skatter avräknas och kvarstå på dödsboets konto till dess att skatten ska inbetalas till Skatteverket.

Samtliga delägare ska slutligen underteckna en handling som visar att man accepterat fördelningen i arvskiftet.

När alla delägare godkänt arvskiftet så sker fördelningen av dödsboets återstående tillgångar.

Humanjuristerna hjälper er hela vägen fram till dess att allt är klart och dödsboet helt avvecklat.

 
Testamente
 
Att upprätta ett testamente är en mycket viktig och formell handling och kräver därför juridisk sakkunskap.

Man måste känna till begreppen full äganderätt kontra fri förfoganderätt. Man bör veta vad det betyder för en mottagare av arv om du skriver om ”enskild egendom”. Man bör i många fall veta vad efterarv och legat betyder men även hur försäkringar kan påverka utformningen av ett testamente.

Om du själv upprättar ditt testamente riskerar du att det du skriver får en helt annan konsekvens i praktiken än vad du faktiskt avsåg med ditt testamente.

 
Inbördes testamente för makar

Ett inbördes testamente innebär att du och din make skriver ett gemensamt testamente. Ett inbördes testamente behöver ändå inte innebära att ni testamenterar på samma sätt.

 
Testamente mellan sambor

Vill du och din sambo ärva varandra måste ett testamente upprättas. Tänk på att sambor inte ärver varandra. Om en sambo avlider kommer inte något arv att utgå till den efterlevande sambon om det inte finns ett testamente. Om det inte finns testa-mente så kan det innebära att den efterlevande sambon äger det gemensamma huset tillsammans med den avlidna sambons syskon när arvskiftet är klart. Det är därför viktigt att sambor tillsammans talar igenom sitt behov av ett inbördes testamente.

 
Formkrav

En testator måste ha behörighet, vilket även kallas rättskapacitet, att upprätta testamente. En minderårig person saknar sådan behörighet. Psykisk sjukdom och demens kan också förorsaka avsaknad av rättskapacitet vilket kan utgöra grund för klander av testamente. Enligt lag råder stränga formkrav för upprättande och undertecknande av testamente. Det är viktigt att ha tes-tamentsvittnen, som inte är släkt, och att bevittningen följer bestämmelserna i lag.

Testator måste därför som huvudregel underteckna testamentet i närvaro av två gentemot testator oberoende vittnen. I vissa undantagsfall kan reglerna om nödtestamente tillämpas.


Förvaring av testamente
 
Vill du vara säker på att ditt testamente kommer fram vid dödsfall kan Humanjuristerna erbjuda dig förvaring av originalet mot en engångsavgift. Var tredje månad kontrollerar vi eventuella dödsfall, och ser till att testamentet i förevarande fall kommer i rätta händer. 

Deklaration

 

Humanjuristerna har lång erfarenhet av att upprätta privatdeklarationer. Om det avser deklaration för ett dödsbo som vi tagit hand om, så ingår deklarationen som en naturlig del i vår hantering.

Deklarationen kan ofta utgöra ett bra underlag vid såväl bouppteckning som bodelning. I den finns då uppgifter om ex.vis uppskjuten vinst på försåld bostad.

Bodelning


Medling
 
Humanjuristerna kan erbjuda separerande par medling gällande bodelning eller frågor kring barns boende samt umgänge och underhåll. Vi avtalar då om möte på vårt kontor och, beroende på situationen, kan vi träffa er båda samtidigt.

Vid första mötet går vi igenom er situation och vilka frågor som är tvistiga. Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten, vanligtvis två.

 

Slutligen upprättar vi förslag till färdigt bodelnings-, vårdnads-, boende- och/eller umgängesavtal samt, vid behov, avtal om underhåll.

Humanjuristernas mål är att ni tillsammans ska uppnå en samförståndslösning. Att engagera var sitt ombud är kostsamt och förvärrar i regel konflikten.

I det fall parterna inte kan enas kommer tingsrätten besluta med hänsyn till barnets bästa.

 
Bodelning inom äktenskap / Gåva mellan makar

Ni som är gifta kan ge varandra gåvor som vilka andra personer som helst. Det ska alltid göras skriftligen. Humanjuristerna hjälper er då med de formella krav som gäller för gåvan. Tänk bl.a. på att registrera gåvan hos Skatteverket.

En allmän orsak att registrera en gåva är att den ska bli giltig i förhållande till givarens borgenärer (långivare).

Om du vill ge bort en del av din fastighet till din make eller maka ska gåvohandlingen vara registrerad hos Skatteverket innan ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet.

Gåvogivarens namnteckning ska vara bevittnad av två personer för att den registrerade handlingen ska godkännas av Lant-mäteriet.

Överlåtelser mellan makar kan också ske genom ”Bodelning under äktenskap”.

Tänk på att du måste återföra en tidigare uppskjuten vinst om du vill överföra hela eller del av fastighet/bostadsrätt vid bo-delning eller gåva.

 
Bodelning vid äktenskapsskillnad
 
Vid skilsmässa uppkommer frågor av både praktisk och juridisk karaktär.

Vilket värde skall åsättas tillgångarna och vilka tillgångar måsta tas upp?

Vilka skulder ska medräknas?

Vem har rätten att bo kvar i den gemensamma fastigheten?

Vad gör man om den ena parten vägrar gå med på en bodelning eller vägrar sälja gemensamma bostaden?

Vilken egendom ingår och hur fördelas egendomen?

I samband med skilsmässa uppkommer också frågor om barns boende, underhåll m.m. (se Medling eller Vårdnad och umgänge eller vårdnadstvist)

 
Bodelning vid separation mellan sambor
 
Bodelning mellan sambor sker vid separation om någon av samborna begär det och ska göras senast 1 år efter att man flyttat isär (vid dödsfall ska efterlevande sambo begära bodelning senast vid bouppteckningen). De tillgångar som omfattas av bo-delning är bostad samt bohag som anskaffats för gemensamt bruk. Humanjuristerna hjälper er att fastställa värdet på tillgång-arna samt upprättar skatteberäkning. Det är av stor vikt att ett korrekt bodelningsavtal upprättas. Syftet är att undvika att någon i framtiden kommer och kräver den andra parten. I det fall parterna inte kan enas kan man ansöka om bodelningsförrättare.

Samboavtal


För att ett samboförhållande ska kännas tryggt så kan det vara bra att redan i ett tidigt skede av förhållandet komma överens om framtiden. Allt kan hända: separation, dödsfall (Se Testamente mellan sambor) eller om man gifter sig eller skaffar barn.

Humanjuristerna kan hjälpa er med ett dokument där ni kommit överens om fördelning vid separation och som är skrivet när relationen var god och avtalet tillkom i samförstånd. Ett sådant avtal behöver inte registreras vid någon myndighet.

Om ex.vis en av er köpt det mesta i hemmet ska ändå allt delas lika vid separation, likaså om en av er köpt bostadsrätt/fastighet i syfte att användas för gemensamt bruk. Ni kan istället avtala bort Sambolagen.

Om den ena lagt mer pengar i en gemensamt införskaffad bostad så kan ni behöva skriva skuldebrev tillsammans med samboavtal.

Det kan ibland vara nödvändigt att upprätta ett avtal, eller direkt på inköpskvittot, där det framgår vilken egendom som var och en av er köpt in eller vem som betalat egendomen.

Mellan sambor förekommer ibland ägande där båda parter medverkat ekonomiskt men bara den ena blivit registrerad för köpet. Då kan begreppet dold äganderätt förekomma.

Rättshjälp eller Rättsskydd


I de flesta fall har du en hemförsäkring som också täcker del av kostnaderna vid en tvist (ej bodelning). Vi hjälper dig i kontakterna med försäkringsbolaget.

Om du har mycket låg inkomst kan du ha möjlighet till rättshjälp.

Framtidsfullmakt

 

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter (Lag 2017:310). Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när man på grund av olycka, sjukdom eller liknande inte längre kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett eventuellt framtida behov.

Att tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt:

Överväg noga innehållet i fullmakten. Innehållet kan också behöva ses över med jämna mellanrum.

Fullmakten kan alltid ändras och återkallas.

• Det är möjligt att ange i fullmakten att en domstol ska fatta beslut om att fullmakten ska träda i kraft.

• Framtidsfullmakten kan/bör innehålla villkor för gåvor.

• Om ersättning ska utges till fullmaktshavaren för dennes
arbete, så ska Framtidsfullmakten reglera detta belopp.

• Framtidsfullmakten kan innehålla krav på granskning och redovisning
av fullmaktshavarens åtgärder. En personlig "granskare" kan utses.

• Fullmaktshavaren kan ange när fullmakten ska upphöra att gälla. Ex.vis vid dödsfall.